Projekty w realizacji

Dotacje na kapitał obrotowy dla ESV Wisłosan sp. z o.o.

ESV Wisłosan Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Unii Europejskiej pt. „Dotacje na kapitał obrotowy dla ESV Wisłosan Sp. z o.o., w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”.

 • Beneficjent: ESV WISŁOSAN SP z o.o.
 • Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Celem projektu jest utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorcy przez okres 3 miesięcy.
 • Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 81 703,20 zł i jest w 100 % kwotą kwalifikowaną przez Instytucję Pośredniczącą.

Projekt kogeneracyjny nr 2 w ESV Wisłosan

W dniu 19 grudnia 2019 r. spółka ESV Wisłosan podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu modernizacji instalacji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Opis projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
DZIAŁANIE: 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe
PODDZIAŁANIE: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji
Tytuł Projektu: Instalacja wysokosprawnej kogeneracji na terenie zakładu ESV WISŁOSAN

Cele projektu: Ograniczenie produkcji ciepła w kotłach rusztowych opalanych węglem kamiennym wraz z domieszką odpadów drzewnych oraz produkcja energii elektrycznej przez wysokosprawny silnikowy agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych, w tym CO2.

Planowane efekty ekologiczne:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 4990,70 MgCO2/rok
 • zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 13 350,00Gj/rok

Wartość projektu:

 • koszty kwalifikowane: 3 500 000 zł
 • wartość dofinansowania: 1 697 176,25 zł

Zgłoszenie nieprawidłowości


Smart City Siechnice

W dniu 19.12.2018 r. spółka ESV3 sp. z o.o. podpisała z Ministerstwem Energii umowę na dofinansowanie projektu „Smart City Siechnice”.

Opis projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
DZIAŁANIE: 1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia 
PODDZIAŁANIE: 1.4.1 Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym
Tytuł Projektu: Smart City Siechnice
cele projektu: Celem przedsięwzięcia jest pilotażowa instalacja urządzeń i systemów służących do stworzenia sieci inteligentnej w obszarze miasta Siechnice, na którym operatorem systemu dystrybucyjnego jest spółka ESV3 sp. z o.o.

planowane efekty:

 • Liczba inteligentnych funkcjonalności – 12
 • Zmniejszenie strat w sieci o 150 MWh rocznie
 • Zmniejszenie emisji CO2 o 121 ton rocznie

wartość projektu:

 • koszty kwalifikowane: 3 170 000 zł
 • wartość dofinansowania: 2 694 500 zł

Zgłoszenie nieprawidłowości

Projekty zrealizowane

Projekt kogeneracyjny w ESV Wisłosan

W dniu 17 sierpnia 2017 spółka ESV Wisłosan podpisała z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie projektu modernizacji instalacji do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Opis projektu

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

PRIORYTET: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki 
DZIAŁANIE: 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe 
PODDZIAŁANIE: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji 
Tytuł Projektu: Instalacja kogeneracji wysokosprawnej na terenie zakładu ESV WISŁOSAN w Nowej Dębie 
cele projektu: Zastąpienie parowego układu kogeneracyjnego zasilanego węglem kamiennym wraz z domieszką odpadów drzewnych przez wysokosprawny silnikowy agregat kogeneracyjny zasilany gazem ziemnym w celu zmniejszenia emisyjności gazów cieplarnianych, w tym CO2.

planowane efekty:

 • zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, o 6070 Mg/rok
 • wkład w realizację założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej gminy Nowa Dęba

wartość projektu:

 • koszty kwalifikowane: 2 250 000 zł
 • wartość dofinansowania: 729 120 zł

Zgłoszenie nieprawidłowości