W dniu 4 listopada 2022 roku weszła w życie Ustawa z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022 r. poz. 2243, dalej jako: Ustawa)

Z ceny maksymalnej mogą skorzystać odbiorcy uprawnieni, jeśli złożą stosowne oświadczenie. Jego wzór określił Minister Klimatu i Środowiska w rozporządzeniu z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wzoru oświadczenia odbiorcy uprawnionego.

Kogo dotyczy Ustawa i jaki jest okres obowiązywania cen maksymalnych?
Ustawa wprowadza ceny maksymalne za energię elektryczną dla odbiorców uprawnionych: mikro, małych i średnich przedsiębiorców, producentów rolnych, podmiotów samorządowych oraz innych wymienionych w Ustawie podmiotów, których lista znajduje się w art. 2 pkt 2 lit. b-e Ustawy w zakresie, w jakim podmioty te zużywają energię elektryczną na potrzeby wskazane w Ustawie.

Jeśli do dnia 30 listopada 2022 roku odbiorca uprawniony złoży stosowne oświadczenie, ceny maksymalne mają zastosowanie w rozliczeniach w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.  

Dodatkowo, zgodnie z Ustawą, dla odbiorcy uprawnionego, który do dnia 30 listopada 2022 r. złoży stosowne oświadczenie, zostanie zastosowana cena maksymalna w rozliczeniach obejmujących okres od dnia zawarcia umowy lub wejścia w życie zmiany lub określenia ceny, jeśli odbiorca ten:

  1. po dniu 23 lutego 2022 r. zawarł ze sprzedawcą umowę sprzedaży lub umowę kompleksową,
  2. po dniu 23 lutego 2022 r. dokonał zmiany warunków umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej w zakresie ceny energii elektrycznej,
  3. posiadał umowę sprzedaży lub umowę kompleksową, przewidującą określanie ceny energii elektrycznej na podstawie wyboru przez odbiorcę końcowego terminu zakupu energii elektrycznej na giełdzie towarowej.

W takich przypadkach, sprzedawca w zakresie dostaw energii elektrycznej, które miały miejsce do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, dokonuje rozliczeń wynikających ze stosowania ceny maksymalnej proporcjonalnie, w miesięcznych ratach, w okresie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Jak zagwarantować sobie cenę maksymalną?
Aby skorzystać z mechanizmu ceny maksymalnej odbiorca uprawniony musi złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie go za odbiorcę uprawnionego, według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 2299) - dostępnego tutaj.

Oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Jaka jest wysokość ceny maksymalnej?
Cena maksymalna dla odbiorców uprawnionych z grupą taryfową B oraz C wynosi 785 zł/MWh. Cena nie zawiera podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

W jaki sposób złożyć oświadczenie?
Oświadczenie można złożyć w dwóch formach:

  1. papierowej, opatrzonej własnoręcznym podpisem, które należy złożyć osobiście albo przesłać listownie na adres: ESV S.A., ul. Ciepłownicza 1A, 55-011 Siechnice;
  2. elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu), które należy przesłać na adres: bok@esv.pl.

Skan oświadczenia własnoręcznie podpisanego nie będzie honorowany.

Do kiedy odbiorca może złożyć oświadczenie?
Odbiorca uprawniony winien złożyć oświadczenie w terminie do dnia 30 listopada 2022 r., wówczas sprzedawca zastosuje wobec niego cenę maksymalną poczynając od dnia 1 grudnia 2022 r. lub daty wcześniejszej - w przypadkach ściśle uregulowanych w Ustawie. Natomiast złożenie przez odbiorcę uprawnionego oświadczenia po dniu 30 listopada 2022 r. zobowiązuje sprzedawcę do stosowania wobec tego odbiorcy ceny maksymalnej ze skutkiem od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie.

Czy odbiorca otrzyma potwierdzenie złożenia poprawnego oświadczenia?
ESV będzie kontaktować się wyłącznie z odbiorcami uprawnionymi, którzy złożą oświadczenia niekompletne. W przypadku złożenia poprawnego dokumentu zastosowana cena maksymalna będzie widniała na fakturze.

Obecna umowa gwarantuje mi stałą cenę energii elektrycznej, czy w związku z tym obowiązywać mnie będzie mechanizm ceny maksymalnej?
W przypadku, gdy cena zawarta w umowie jest wyższa niż cena maksymalna, zastosowana zostanie cena maksymalna wskazana w Ustawie, tj. 785 zł/MWh, jednak warunkiem koniecznym jest złożenie oświadczenia przez odbiorcę uprawnionego.

Czy Ustawa odnosi się do umów rezerwowych?
Ceny maksymalne mają zastosowanie również w rozliczeniach z odbiorcą uprawnionym, który zawarł umowę sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym. W takim przypadku również warunkiem koniecznym jest złożenie stosownego oświadczenia przez odbiorcę uprawnionego.  

Czy Klient posiadający status „dużego przedsiębiorcy” będzie objęty Ustawą?
Ustawa nie ma zastosowania dla podmiotów ze statusem „dużego przedsiębiorcy”. Ustawa odnosi się do definicji przedsiębiorcy w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 24, 974 i 1570).

Upust w rozliczeniach za 2024 rok

Kto może skorzystać z upustu?
Upust przysługuje odbiorcy uprawnionemu - mikro, małemu albo średniemu przedsiębiorcy, wskazanemu w art. 2 pkt 2 lit. b Ustawy, w zakresie, w jakim zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.

Kiedy zostanie naliczony upust?
Upust zostanie zastosowany w rozliczeniach w 2024 roku, jeżeli poziom zużycia energii elektrycznej w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. w punkcie poboru energii będzie wynosił nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej z okresu od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2022 r. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez odbiorcę uprawnionego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. W przypadku rozpoczęcia nabywania energii elektrycznej po dniu 31 grudnia 2022 r., do wyliczenia upustu przyjęta zostanie ilość deklarowana przez Odbiorcę w umowie sprzedaży lub umowie kompleksowej.

Skontaktuj się z nami za pomocą Formularza.