Zasady naliczania opłaty mocowej od 1.01.2021 r.

Od dnia 1.01.2021 r. na fakturach za energie elektryczną pojawi się nowa opłata - tzw. opłata mocowa.

Poniżej przedstawione są zasady naliczania i pobierania tej opłaty w spółkach Grupy Kapitałowej ESV.

 

Pobór opłaty mocowej jest konsekwencją następujących regulacji prawnych:

 • Ustawy o rynku mocy (Dz. U. 2018 poz. z dnia 8 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami),
 • Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 9 listopada 2020 r. w sprawie pobierania opłaty mocowej i wyznaczania godzin doby przypadających na szczytowe zapotrzebowanie na moc w systemie (Dz. U 2020 poz. 2009),

a także Informacji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

 • Informacji Prezesa URE (nr 58/2020) w sprawie wybranych godzin doby przypadających na godziny szczytowego zapotrzebowania na moc w systemie wyznaczone odrębnie dla kwartałów roku dostaw 2021 – na potrzeby obliczania opłaty mocowej należnej od odbiorców, o których mowa w art. 70 ust. 1 pkt 2 ustawy o rynku mocy,
 • Informacji Prezesa URE (nr 63/2020) w sprawie stawek opłaty mocowej na rok 2021.

 

Ustawa w art. 70 dokonuje podziału odbiorców energii elektrycznej na 2 grupy:

 • odbiorców podlegających opłacie ryczałtowej,
 • odbiorców podlegających opłacie wynikającej ze zużycia energii elektrycznej w wybranych godzinach doby.

 

Zasady naliczania ryczałtowej opłaty mocowej dla gospodarstw domowych

Opłata ryczałtowa stosowana będzie dla odbiorców w gospodarstwach domowych (kryterium - grupa taryfowa Gxx), wg stawek wynikających z rocznego zużycia energii elektrycznej, w podziale na 4 grupy:

 1.  o zużyciu rocznym poniżej 500 kWh - stawka na rok 2021: 1,87 zł/miesiąc,
 2. o zużyciu rocznym od 500 kWh do 1200 kWh - stawka na rok 2021: 4,48 zł/miesiąc,
 3. o zużyciu rocznym powyżej 1200 kWh do 2800 kWh - stawka na rok 2021: 7,47 zł/miesiąc,
 4. o zużyciu rocznym powyżej 2800 kWh - stawka na rok 2021: 10,46 zł/miesiąc.

W/w stawki wyrażone są jako stawki netto, tj. bez podatku od towarów i usług.

 

Zasady naliczania opłaty mocowej wg zużycia energii elektrycznej

Dla pozostałych grup odbiorców, tj. od grupy taryfowej C11 wzwyż, opłata mocowa naliczana będzie od ilości energii elektrycznej pobranej w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w piętnastu kolejno po sobie następujących godzinach doby, z których pierwsza zaczyna się o godzinie 7:00, a ostatnia o godzinie 21:00. Ilość ta, wyrażona w kWh, zostanie przemnożona przez stawkę opłaty mocowej wynoszącą na rok 2021 w wysokości netto 0,0762 zł/kWh.

 

 

W Grupie Kapitałowej ESV przyjęte zostały następujące zasady wyznaczania ilości energii elektrycznej będącej podstawą do naliczenia opłaty mocowej:

 1. w spółkach Grupy Kapitałowej ESV stosowane są liczniki elektroniczne,
 2. podstawowym źródłem danych będą dane godzinowe rejestrowane w licznikach, o których mowa w p. 1,
 3. dane godzinowe odczytywane będą z licznika albo drogą teletransmisji, albo głowicą optyczną poprzez terminal odczytowy inkasenta,
 4. dane godzinowe przekazywane będą do systemu informatycznego ewidencjonującego i przetwarzającego dane pomiarowe,
 5. system pomiarowy dokona wyznaczenia ilości energii elektrycznej dla potrzeb rozliczenia miesięcznego oraz rozliczenia opłaty mocowej dla godzin jej obowiązywania,
 6. dane rozliczeniowe przekazane zostaną do systemu billingowego, który na ich podstawie dokona rozliczenia całkowitej należności za energię elektryczną za dany okres rozliczeniowy,
 7. w sporadycznych przypadkach, gdy z powodów technologicznych licznik nie zarejestruje profilu godzinowego, do wyznaczenia ilości energii elektrycznej pobranej w poszczególnych godzinach obowiązywania opłaty mocowej przejściowo może zostać wykorzystany profil standardowy, zdefiniowany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

Stosownie do opisanych powyżej zasad zmodyfikowane zostały systemy informatyczne wykorzystywane w procesie rozliczeń za energię elektryczną.

 

 

Opłata mocowa jest składnikiem opłat za świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.